24 de març 2011

Móció sobre política industrial

Donat que en el moment actual s’ha produït a Catalunya l’anunci de tancament de diverses indústries relacionades amb el sector de la motocicleta, així com d’altres sectors industrials que posen en risc el pes del teixit industrial català com a motor de l’economia, i base de sortida de la crisi i del canvi de model productiu.

Yamaha, Derbi (Honda en el seu moment), però també Letona Cacaolat, Sharp, Valeo, o recentment Alston (400 llocs de treball) i com que encara no hem sabut veure quina és la línia del govern... més enllà de dir que les empreses lideraran la indústria o potser aquest govern és tan business friendly que els deixa fer al seu aire, sense més...

Nosaltres hem volgut presentar propostes, que no hem sabut trobar en el govern, que vol ser ajudat, i nosaltres li fem propostes per ajudar i trobar una expectativa diferent respecte de la indústria de la motocicleta, com en el seu moment ja es va fer amb l’automoció... per tant, antecedents amb experiències prèvies amb bons resultats les tenim.

Perquè sembla que en aquest sector s’està tocant molt fort i no veiem cap moviment concret per aturar-ho ni posar-hi atenuants, ni sobre què pensa fer amb els treballadors afectats, o mirar que no els afecti. Business friendly és deixar fer el que vulguin a les empreses?

Si més no de la intervenció del conseller ens va semblar que volia fugir d’estudi

I tampoc no hem sabut veure al document lliurat ahir cap prioritat pel que fa a la indústria i el suport explícit, i es poden fer coses, de fet se n’han fet els darrers anys per minimitzar l’impacte de la crisi i en alguns casos evitar tancaments.

Derbi: una marca catalana

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene¬ralitat a:

1. Elaborar un Pla de Xoc de suport al sector de la moto¬cicleta per evitar el desmantellament d’aquesta indústria a Catalunya:

a) Convocar una taula del sector (organitzacions empre¬sarials, sindicats més representatius, centres tecnològics i de recerca, administracions), així com els membres del clúster de la motocicleta per tal d’establir mesures ur¬gents per fer front a la situació.

b) Explorar amb tots els agents de la recerca i la innova¬ció la possibilitat de concretar i desenvolupar projectes conjunts, amb el suport de l’administració, que a mig termini potenciïn la competitivitat del sector, en els ter¬mes que dibuixa el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació.

c) Focalitzar els recursos existents per la internacionalit¬zació empresarial cap a la recerca de nous mercats per a donar sortida a la producció industrial del sector.

1.bis. Tenir present i fer tenir present l’impacte que les diferents normes reguladores i fiscals tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Estat tenen sobre el sector de la motocicleta (esmena 1 PP)

1ter. Tenir present i fer tenir present que l’ús de motocicletes i ciclomotors poden constituir un factor positiu per facilitar la mobilitat i la qualitat del medi ambient a les grans ciutats. (esmena 2 PP)

2. Activar tots els instruments contemplats a la Llei de Política Industrial i al Pla de política industrial de Cata¬lunya 2010-2020, així com les mesures contingudes en l’Acord Estratègic pel que fa a la indústria. En especial, totes les actuacions referents a política industrial, pre¬venció de deslocalitzacions, plans socials o R+D.

3. Convocar el Consell de Política Industrial al més aviat possible (esmena de ciu) per tal de presentar-hi les línies de treball en política industrial de la legislatura.

4. Fer de la política industrial un dels eixos estratègics de la Cimera Anticrisi del 25 de març que inclogui, entre d’altres, mesures per aconseguir:

a) Enfortir la solidesa de la base industrial del nostre país, manteniment i reforçant si escau les mesures que afavoreixen la seva competitivitat (si que hi ha mesures de competitivitat)

b) Desplegar polítiques industrials específiques tant per als sectors madurs com pels sectors emergents així com polítiques de clústers (s’apunta d’alguna manera)

c) Consensuar programes de reindustrialització de les comarques més afectades per la reducció de l’activitat productiva, a partir de plans específics (és el que més ens preocupa... plans específics per a zones + afectades) com fons per a deslocalitzacions a EU.... tèxtil o altres....

d) Reforçar financerament els plans de viabilitat empre¬sarials que vagin acompanyats de plans socials.

Tot plegat, mesures d’impacte que puguin minimitzar l'efecte de la crisi, les deslocalitzacions, evitar tenir més persones aturades. El govern ha de fer un sobreesforç per evitar-ho.