14 de juny 2012

Supressió del finançament dels programes d'ocupació que fan els municipis

Quina és la incidència que pot tenir per als municipis la quasi supressió dels programes relacionats amb les polítiques actives d'ocupació (formació, aodl, tallers oficis, etc.)?
La supressió del finançament de les polítiques actives d’ocupació que fan els municipis és una tragèdia. Desapareix la primera línia d’atenció per a les persones aturades, que no tindran cap recurs que doni sortida a la seva desesperada situació.

Això pot significar el col·lapse de les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya, que no sabran què fer amb els aturats i aturades que hi acudeixin, perquè no hi haurà cap dispositiu per derivar-los. És especialment preocupant per a aquelles persones que ja no perceben cap prestació, donat que a moltes se’ls priva l’accés a la Renda Mínima d’Inserció, i ara no tindran cap dispositiu que els pugui acompanyar en el seu procés de reinserció laboral, ja sigui des de la formació per a l’ocupació, l’emprenedoria o l’adquisició de noves competències transversals que el mercat de treball avui els demana.

El paper dels ajuntaments en les polítiques actives d’ocupació històricament ha estat clau, però especialment els darrers tres anys de la crisi ha significat mantenir la cohesió social. Deixar de tenir plans d’ocupació, tallers d’oficis, formació per a l'ocupació i AODL significa més atur, persones sense cap mena de recurs ni d’atenció, és a dir, les persones més febles de la societat i del mercat de treball sense possibilitats de ser acompanyades cap a processos de formació i d’inserció laboral. En definitiva, alt risc d’exclusió social, trencament de la cohesió i retard en el procés de reactivació econòmica.

Els governs de l’Estat i de la Generalitat haurien de ser conscient que sense aquestes polítiques, es deixa penjades les persones amb més dificultats, i sense elles no es podrà construir la recuperació econòmica. A banda, de deixar desemparats els ajuntaments. Des del meu punt de vista, una greu irresponsabilitat.

Mocions sobre polítiques actives aprovades al ple del Parlament:

Moció 106/IX del Parlament de Catalunya, sobre el suport a les entitats del tercer sector social i el garantiment del programa d’orientadors i promotors de les oficines de treball de la Generalitat i dels llocs de treball del mercat laboral protegit  Tram. 302-00149/09
Ple del Parlament Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58 Publicació: BOPC 331

Moció 108/IX del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques contra l’atur
Tram. 302-00151/09
Ple del Parlament Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58 Publicació: BOPC 331