22 de febrer 2015

Moció 181/X del Parlament de Catalunya, sobre polítiques d’ocupacióTram. 302-00249/10
  
Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de febrer de 2015, d'acord amb l'article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques d’ocupació (tram. 302-00249/10), presentada per la diputada Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 106074), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 106116), pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 106125), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 106127) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 106131).

Finalment, d'acord amb el que estableix l'article 139 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. Recomanacions del Síndic de Greuges

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i arxivar, si escau, tal com recomana el Síndic de Greuges en la seva resolució del 17 de desembre de 2014, els expedients sancionadors oberts pel Servei d’Ocupació de Catalunya a la fi de 2014 pel fet que perceptors de prestacions per desocupació havien comès, entre el 24 de maig i el 3 d’agost de 2013, presumptes infraccions quan les conductes objecte d’infracció i sanció no estaven considerades com a tals.


2. Pla de rescat per a persones aturades de llarga durada

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Obrir una nova convocatòria del projecte «Treball als barris» per al disseny de projectes integrals als barris i municipis amb més necessitats de reequilibri territorial i social i amb un baix nivell de renda. La convocatòria ha d’incloure mesures perquè els ajuntaments contractin persones amb especials dificultats d’inserció (joves, desocupats de llarga durada, persones de quaranta-cinc anys o més i persones en situació de risc d’exclusió social), i també dispositius de suport a la formació i la inserció laboral i programes de desenvolupament local i accions innovadores.

b) Presentar a la Unió Europea, d’acord amb el reglament del Fons europeu d’adaptació a la globalització, una proposta per a la reconversió dels treballadors provinents d’empreses del sector de la construcció cap a noves oportunitats ocupacionals.

c) Desplegar un pla nacional d’acreditació i qualificació professionals perquè les persones amb mancances de qualificació professional puguin accedir de manera continuada i permanent a un itinerari personalitzat de formació per a acreditar llur experiència professional o qualificar-se per a poder obtenir un lloc de treball, en el marc de la nova llei de formació i qualificació professionals que tramita el Parlament.

d) Dotar amb el pressupost suficient els programes de formació i inserció i adaptar-los a criteris objectius a partir del nombre de joves amb necessitats de formació i inserció en un determinat territori, perquè no hi hagi discriminació ni limitació de drets en l’accés als programes.

e) Incloure en la programació del Servei d’Ocupació de Catalunya programes de formació amb pràctiques o experiència laboral en sectors emergents, adreçats a joves i a persones desocupades de llarga durada en activitats sostenibles, com ara serveis ambientals, energies renovables, turisme, rehabilitació i edificació sostenible o atenció sociosanitària, i també una oferta anual de formació en llengües per a persones aturades que es puguin ocupar en el sector de l’hostaleria i la restauració.


3. Dret al treball de les persones amb discapacitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i a:

a) Assegurar la dotació econòmica suficient (cinquanta-vuit milions d'euros) per garantir la subvenció i els pagaments amb el termini suficient, que facin possible el manteniment dels llocs de treball dels centres especials de treball i de les unitats de suport a l’activitat professional, i també dels serveis d’integració laboral, dels itineraris d’inserció i del treball amb suport.

b) Mantenir i potenciar, en els processos de contractació pública que es duguin a terme, tant als departaments de la Generalitat com a les empreses i els organismes públics, la incorporació de clàusules socials per a promoure l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral ordinari. Amb aquesta mateixa finalitat, l'insta a impulsar la contractació i la subcontractació amb empreses d’inserció o centres especials de treball.

c) Definir de manera participada i consensuada amb totes els organitzacions del sector, un pla estratègic de competitivitat dels centres especials de treball que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquestes empreses de l’economia social a Catalunya, inclogui mesures per a llur sostenibilitat, reestructuració i revitalització, amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, de formació i d'inversió.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015