07 d’octubre 2007

Moció sobre les telecomunicacions

Aquesta fou la meva intervenció dijous passat dia 4 d'octubre en la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre les telecomunicacions presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 302-00055/08)."No cal que m’estengui massa a fer èmfasi en la rellevància del desplegament de la xarxa de comunicacions electròniques en el nostre territori, a Catalunya, perquè ja s’ha fet abastament... i el nostre grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi la comparteix.

Nogensmenys ja vam tenir l’ocasió de conèixer que forma part de les intencions del govern segons l’honorable conseller senyor Puigcercós ens va exposar en aquesta cambra arrel de la interpel·lació de l’il·lustríssim diputat senyor Freixenet.

Però a més a més, també va formar part de la resolució que en el darrer ple sobre el debat de política general els grups que donem suport al govern vam presentar i aquesta vam aprovar i que, sobre aquest tema, recordo que formulàvem:
 • per una banda, dins el marc del pacte nacional per a les infraestructures, per donar resposta a les expectatives del país en matèria d’inversions, entre d’altres, en matèria de telecomunicacions.

 • I per altra banda, també de fer arribar les xarxes d’alta capacitat a tot el territori per l’ús de les administracions públiques així com pels operadors de telecomunicacions en condicions de neutralitat, transparència i equilibri territorial, posant en valor les infraestructures existents propietat de la Generalitat de Catalunya tot completant la seva composició a través de la cessió d’infraestructures de tercers o bé mitjançant nova construcció.

Així mateix, l’Acord sobre la metodologia per donar compliment a la disposició addicional 3a de l’Estatut, ja s’ha produït, ja inclou allò que es demana al punt 3, per la qual cosa, conjuntament amb el Grup parlamentari d'ICV-EuiA, proposem una esmena de supressió.

Tot i així, potser recordar que segons diferents fonts (la comissió europea, la CMT) sobre xarxes de nova generació fan considerar que s’ha iniciat una nova etapa en el món de les comunicacions electròniques.

 • Aquesta nova etapa es pot caracteritzar per la limitació d’ample de banda de la tecnologia ADSL, malgrat l’enorme aprofitament que ha significat fins al moment actual, essent Catalunya, com deia l’altre dia el nostre portaveu Miquel Iceta, pel que fa a les empreses, el país número u d'Europa en penetració i el número sis pel que fa a les llars.

 • Per altra banda, les Xarxes de Nova Generació pretenen aportar uns amples de banda superiors als 50 megas (el Molt Gran Ample de Banda). Els quals són demandats pels usuaris i permetran la convergència dels serveis: dades, imatges, etc. Això significa la substitució del fil de coure per la fibra òptica, de les centrals actuals per les eines adients. Es tracta de noves xarxes que cal construir de nou. Només es podrà aprofitar l’obra civil implicada en les antigues xarxes.

 • La fibra fins a la llar (FTTH -fiber to the home), implica la substitució de tota la xarxa d’accés, la qual significa el més gran patrimoni dels operadors incumbents.

 • Per tant, els principals problemes que cal resoldre fins al 2012 es refereixen a la regulació, la inversió, l’equilibri territorial, la cultura sobre les telecomunicacions i la tecnologia que s’apliqui.

De fet, per això el desembre de 2005 el govern va crear el Consorci per la gestió d’Infrastructures de Telecomunicacions de Catalunya (ITCat – 40% Localret, 60% Generalitat) que implica, segons el conveni signat entre la Generalitat i Localret per la constitució del consorci ITCat, el següent:

 • Impulsar, per part de Localret, la subscripció de convenis entre els ajuntaments i el consorci ITCat per tal d'obtenir la cessió de drets d'ús sobre els béns que conformen les infraestructures ara existents per, posteriorment, cedir-ne aquest ús.

 • Impulsar la cessió de les infraestructures, tant de la Generalitat com dels ajuntaments, a ITCat.

 • Fomentar i facilitar la implantació de la xarxa de comunicacions electròniques a tot el territori, tot respectant les exigències pròpies del dret de les telecomunicacions. És a dir, el dret d'ocupació del domini públic reconegut als operadors i el respecte als principis de no discriminació objectivitat i proporcionalitat.

 • Preveure en totes les noves infraestructures de caràcter general que es construeixin (transport públic, canalitzacions d'aigua, etc.) la possibilitat d'implantar infraestructures de telecomunicacions.

És a dir, l’establert en el punt 2 de la moció, i voldria recordar aquí la importància de treballar conjuntament amb el món local, a través de localret i/o la Federació de municipis, pel desplegament de les infraestructures de telecomunicacions, també per resoldre les qüestions tributàries associades.

Perquè és clar que en els assumptes vinculats a les comunicacions electròniques hi ha de participar per força el món local, tant en les infraestructures de telecomunicacions, com en l'impuls de les mesures d'alfabetització i millora de les competències digitals de la població, així com en el desplegament efectiu de l'Administració Electrònica.

En qualsevol cas, fer arribar la banda ampla al 97% del territori és clau, però també ho és:

 • afavorir la competència d'operadores (compartir infraestructures n'és una via),
 • garantir un mercat de demanda creixent (alfabetització digital i internetització de les empreses)
 • i afavorir el creixement del mercat d'oferta de continguts, productes i serveis digitals des del nostre país.

És important per això la intervenció que fa la pròpia administració de la Generalitat en un mercat del que, conjuntament amb les altres administracions catalanes, configuren el principal consumidor.

Aquesta capacitat de consum ha d'orientar-se en la línia de desplegar les polítiques que facin accelerar la digitalització del nostre país i l'entrada en millors condicions a la Societat del Coneixement".