20 de juny 2012

Intervenció proposició de llei de suport a l’emprenedoria, als autònoms, la petita i la microempresa de Catalunya

Transcripció de la meva intervenció al ple del Parlament del dia 23 de maig de 2011 

Moltes gràcies, honorable presidenta. Saludem el secretari general, el senyor Colet; també la senyora Mola, de Foment, i el senyor Duarte, de la CTAC. Ens congratulem, doncs, que ens acompanyin en aquest debat d'avui, en el debat sobre aquesta Proposició de llei de suport a l'emprenedoria, als autònoms, la petita i la microempresa de Catalunya.

De fet –s'ha dit però volem tornar-ho a recordar–, fa un any i mig, divuit mesos, que el Govern de Convergència i Unió va prometre, va predicar, va explicar –de fet, ho havia fet en campanya–..., fer molt pels emprenedors, fer molt pels autònoms. De tenia un capítol, en el seu programa, específic d'autònoms. I, de fet, després ha anunciat i ha predicat, doncs, fer encara més. I facilitar les noves activitats econòmiques. Però, a l'hora de la veritat, els fets ens demostren que no només no ha fet res pels emprenedors i pels autònoms, sinó que, a més, ha eliminat els ajuts i els programes de promoció de l'emprenedoria que estaven en marxa i que eren, doncs, patent del Govern d'esquerres.

Els enumero: ha desmantellat la xarxa pública de creació d'empreses, la xarxa pública de creació d'empreses anomenada també Inicia; així com totes les polítiques públiques per a la promoció i la consolidació d'emprenedors en l'àmbit català; més del 80 per cent dels dispositius de promoció territorial han tancat o estan en fase de tancar; però també ha eliminat aquell famós POA, aquí ho vam denunciar, el Programa d'Ocupació Autònoma, el gener del 2012, sota l'excusa que s'havia de reformular –i encara no en sabem cap notícia, d'aquesta reformulació–, però sí que, mentrestant, sabem que Catalunya és l'única comunitat autònoma que ha rebut els fons, 11 milions d'euros ingressats el juny del 2011, però que no sabem amb què i com s'han aplicat; però, a més a més l'incompliment amb les mesures de finançament que aquí se'ns han anunciat a través..., el finançament d'emprenedors a través de l'ICF, que sabem que té només 30 per cent d'execució, però que, a més a més, per les bases estan exclosos específicament els emprenedors i els autònoms. Per tant, les partides econòmiques dedicades a això sabem que estan en via morta, i no ho sabem també amb el darrer anunci sobre un nou ajust més retallades. Per tant, els fets ens diuen el revés del que es manifesta.

Però, a més a més, avui, i també el senyor Amorós ho deia, vuit de cada deu projectes emprenedors continuen sense finançament, i cap euro –cap euro– propi, aportat per la mateixa Generalitat de Catalunya per fer polítiques adreçades a suport per als emprenedors. I, bé, van prometre en campanya, sí, fer bons patriòtics dedicats a finançar projectes emprenedors. Però un any i mig després no en sabem cap notícia.

 

I sobre tràmits, es van anunciar unes lleis òmnibus que solucionarien tots els problemes de les tramitacions amb tothom. Bé, avui se'ns queixen els emprenedors, les petites empreses i també les grans, que Catalunya estem a la cua i continuen havent-hi moltes traves, s'embussa tot, tots els tràmits són molt lents. Per tant, no entenem, ben bé, per què van servir aquelles lleis, sinó per satisfer només uns determinats interessos.

També, ho deia el senyor Amorós, s'ha anunciat aquí al Parlament, en diverses ocasions, la imminent presentació d'una llei d'emprenedoria, també l'aposta de la posada en marxa d'aquest Programa d'emprenedoria, en el senyor Luna tant en parla, la senyora Borràs tant en parla, i nosaltres només tenim coneixement d'una nota de premsa del 13 de març del 2012, en què es presenta aquest programa «Catalunya emprèn», però només en sabem la nota de premsa i, en tot cas, ens congratula que s'agafi per presentar aquest programa una patent, en aquest cas del PSC, que l'octubre del 2010 les seves propostes per Catalunya presentava aquest programa «Catalunya emprèn». En tot cas ens reconforta que ens agafin la patent d'aquest programa i, de fet, després relacionaré part dels seus continguts i objectius.

Però, a més a més, també sabem que tenen, que van fer, i ha costat 55.800 euros d'una consultora fer un programa específic adreçat als emprenedors i als autònoms, però que també sabem que està al calaix, aquests diners, 55.800 euros, potser podrien servir per posar en marxa i donar suport a projectes emprenedors, o d'autoocupació? Així ens preguntem.

Per tant, ja comença a ser hora de fer una política integral per a l'emprenedoria i l'autoocupació que fomenti de veritat tots els aspectes essencials que afavoreixen la creació d'empreses, la formació, l'assessorament, l'assistència tècnica, que donin impuls definitiu a les línies de l'ICF i d'Avalis per garantir aquest finançament i aquesta liquiditat que avui no són una realitat.

També amb la creació de les llicències famoses d'exprés, o les societats exprés, perquè encara això és un llarg i tortuós itinerari, i es resolguin les desavinences. És obligació del Govern resoldre les desavinences i fer de mitjancers perquè es produeixin els acords, i es compleixin els acords parlamentaris per tirar endavant el Consell Català del Treball Autònom com a eina veritable de concertació social.

 

Per tant, creiem, veiem absolutament encertada la presentació d'aquesta proposició de llei del Grup d'Esquerra Republicana, de fet la compartim en part, és també la nostra voluntat de tirar-la endavant. I també, òbviament, volem participar en la seva millora amb les aportacions que els deia d'aquest programa que el 2010 presentàvem, ens presentàvem davant dels catalans que es deia «Catalunya emprèn», i amb tots aquells elements també de millora que des de llavors ençà fan falta, perquè, en aquest sentit, doncs, cal parlar de la responsabilitat patrimonial il·limitada, la millora de la fiscalitat o les cotitzacions parcials, o bé els sistemes públics de finançament, perquè en necessitem, i en aquest sentit, dir-li, senyor Luna, que els marcs legals també serveixen, creiem nosaltres fermament, per establir valors i models del país que volem, i una llei que és la base en els quals s'hi reflecteixen. Per tant, sí, ha de contenir valors i model, el model i els valors del nostre país.

Perquè, en aquest sentit, com deia, també creiem que calen mesures de foment, de sensibilització en el marc universitari, en el marc educatiu, en tots els marcs possibles, de prestigiar també en l'àmbit, com aquí també es recull, en l'àmbit dels mitjans de comunicació, d'acompanyament, aquesta xarxa Inicia que tothom en parla, però a l'hora de la veritat l'estan desmantellant. O també, en aquest sentit, tot el lligat a l'emprenedoria de comerç urbà, que també s'estan desertitzant molts eixos comercials, i és una línia possible. O els incentius fiscals, o mesures per reduir les càrregues administratives, ho deia també el senyor Amorós, o tot el que és la carpeta electrònica, i els gestors de referència, siguin financers o siguin d'altres tipus, hi ha d'haver un gestor a l'Administració perquè és cap a dintre l'Administració que al final ha de fer la tramitació, i també cap a fora que pot fer de mitjancer amb tota la resta d'organismes. Per tant, hi ha d'haver una finestreta única, una persona, un consultor, un assessor per a aquest emprenedor que té la seva idea, però que no sap com tirar endavant.

Per tant, atès que aquesta proposició de llei recull o presenta part de mesures que coincideixen amb les nostres voluntats, creiem que cal abordar-la avui i aquí, perquè ja no ens serveix esperar més. Perquè, ja no serveix continuar sentint com es predica, el que, de veritat no és practica de cap de les maneres, perquè en aquest sentit, en aquests moments també l'emprenedoria, l'autoocupació, el treball  autònom és una de les poques sortides que avui poden tenir les persones aturades.

Jo crec que aquesta expectativa, des d'aquest Parlament, tenim l'obligació de tirar endavant i poder oferir als catalans i a les catalanes. Per tant, nosaltres, sí que donarem suport per tirar endavant aquesta llei, i votarem en contra de les esmenes a la totalitat.

14 de juny 2012

Supressió del finançament dels programes d'ocupació que fan els municipis

Quina és la incidència que pot tenir per als municipis la quasi supressió dels programes relacionats amb les polítiques actives d'ocupació (formació, aodl, tallers oficis, etc.)?
La supressió del finançament de les polítiques actives d’ocupació que fan els municipis és una tragèdia. Desapareix la primera línia d’atenció per a les persones aturades, que no tindran cap recurs que doni sortida a la seva desesperada situació.

Això pot significar el col·lapse de les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya, que no sabran què fer amb els aturats i aturades que hi acudeixin, perquè no hi haurà cap dispositiu per derivar-los. És especialment preocupant per a aquelles persones que ja no perceben cap prestació, donat que a moltes se’ls priva l’accés a la Renda Mínima d’Inserció, i ara no tindran cap dispositiu que els pugui acompanyar en el seu procés de reinserció laboral, ja sigui des de la formació per a l’ocupació, l’emprenedoria o l’adquisició de noves competències transversals que el mercat de treball avui els demana.

El paper dels ajuntaments en les polítiques actives d’ocupació històricament ha estat clau, però especialment els darrers tres anys de la crisi ha significat mantenir la cohesió social. Deixar de tenir plans d’ocupació, tallers d’oficis, formació per a l'ocupació i AODL significa més atur, persones sense cap mena de recurs ni d’atenció, és a dir, les persones més febles de la societat i del mercat de treball sense possibilitats de ser acompanyades cap a processos de formació i d’inserció laboral. En definitiva, alt risc d’exclusió social, trencament de la cohesió i retard en el procés de reactivació econòmica.

Els governs de l’Estat i de la Generalitat haurien de ser conscient que sense aquestes polítiques, es deixa penjades les persones amb més dificultats, i sense elles no es podrà construir la recuperació econòmica. A banda, de deixar desemparats els ajuntaments. Des del meu punt de vista, una greu irresponsabilitat.

Mocions sobre polítiques actives aprovades al ple del Parlament:

Moció 106/IX del Parlament de Catalunya, sobre el suport a les entitats del tercer sector social i el garantiment del programa d’orientadors i promotors de les oficines de treball de la Generalitat i dels llocs de treball del mercat laboral protegit  Tram. 302-00149/09
Ple del Parlament Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58 Publicació: BOPC 331

Moció 108/IX del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques contra l’atur
Tram. 302-00151/09
Ple del Parlament Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58 Publicació: BOPC 331