22 de febrer 2015

Moció 181/X del Parlament de Catalunya, sobre polítiques d’ocupacióTram. 302-00249/10
  
Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de febrer de 2015, d'acord amb l'article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques d’ocupació (tram. 302-00249/10), presentada per la diputada Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 106074), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 106116), pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 106125), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 106127) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 106131).

Finalment, d'acord amb el que estableix l'article 139 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. Recomanacions del Síndic de Greuges

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i arxivar, si escau, tal com recomana el Síndic de Greuges en la seva resolució del 17 de desembre de 2014, els expedients sancionadors oberts pel Servei d’Ocupació de Catalunya a la fi de 2014 pel fet que perceptors de prestacions per desocupació havien comès, entre el 24 de maig i el 3 d’agost de 2013, presumptes infraccions quan les conductes objecte d’infracció i sanció no estaven considerades com a tals.


2. Pla de rescat per a persones aturades de llarga durada

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Obrir una nova convocatòria del projecte «Treball als barris» per al disseny de projectes integrals als barris i municipis amb més necessitats de reequilibri territorial i social i amb un baix nivell de renda. La convocatòria ha d’incloure mesures perquè els ajuntaments contractin persones amb especials dificultats d’inserció (joves, desocupats de llarga durada, persones de quaranta-cinc anys o més i persones en situació de risc d’exclusió social), i també dispositius de suport a la formació i la inserció laboral i programes de desenvolupament local i accions innovadores.

b) Presentar a la Unió Europea, d’acord amb el reglament del Fons europeu d’adaptació a la globalització, una proposta per a la reconversió dels treballadors provinents d’empreses del sector de la construcció cap a noves oportunitats ocupacionals.

c) Desplegar un pla nacional d’acreditació i qualificació professionals perquè les persones amb mancances de qualificació professional puguin accedir de manera continuada i permanent a un itinerari personalitzat de formació per a acreditar llur experiència professional o qualificar-se per a poder obtenir un lloc de treball, en el marc de la nova llei de formació i qualificació professionals que tramita el Parlament.

d) Dotar amb el pressupost suficient els programes de formació i inserció i adaptar-los a criteris objectius a partir del nombre de joves amb necessitats de formació i inserció en un determinat territori, perquè no hi hagi discriminació ni limitació de drets en l’accés als programes.

e) Incloure en la programació del Servei d’Ocupació de Catalunya programes de formació amb pràctiques o experiència laboral en sectors emergents, adreçats a joves i a persones desocupades de llarga durada en activitats sostenibles, com ara serveis ambientals, energies renovables, turisme, rehabilitació i edificació sostenible o atenció sociosanitària, i també una oferta anual de formació en llengües per a persones aturades que es puguin ocupar en el sector de l’hostaleria i la restauració.


3. Dret al treball de les persones amb discapacitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i a:

a) Assegurar la dotació econòmica suficient (cinquanta-vuit milions d'euros) per garantir la subvenció i els pagaments amb el termini suficient, que facin possible el manteniment dels llocs de treball dels centres especials de treball i de les unitats de suport a l’activitat professional, i també dels serveis d’integració laboral, dels itineraris d’inserció i del treball amb suport.

b) Mantenir i potenciar, en els processos de contractació pública que es duguin a terme, tant als departaments de la Generalitat com a les empreses i els organismes públics, la incorporació de clàusules socials per a promoure l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral ordinari. Amb aquesta mateixa finalitat, l'insta a impulsar la contractació i la subcontractació amb empreses d’inserció o centres especials de treball.

c) Definir de manera participada i consensuada amb totes els organitzacions del sector, un pla estratègic de competitivitat dels centres especials de treball que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquestes empreses de l’economia social a Catalunya, inclogui mesures per a llur sostenibilitat, reestructuració i revitalització, amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, de formació i d'inversió.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015

08 de febrer 2015

Com pensa ajudar el govern de Ciu els milers de ciutadans atrapats a l'atur?
L'ocupació continua essent la principal preocupació dels catalans i les catalanes -ho hem tornat a veure a la darrera enquesta del CEO que suspenen el seu govern. I és també el principal repte de l’economia: no hi haurà recuperació vigorosa si no hi ha més ocupació i de més qualitat.
Ens els quatre anys del govern del Sr Mas, del millor Sr Mena i del millor Sr. Puig, vostès s’han oblidat de l’ocupació, sobretor de reduir l’atur a la meitat del que el van trobar en el 2010, com van prometre i es van comprometre amb els catalans i catalanes.
No han fet res de res per millorar o per pal·liar la situació de l'ocupació.
Les dades ho demostren, s’han destruït 194.200 llocs de treball. Els aturats han crescut en 51.300 persones desocupades.

Ocupats   IV  trimestre 2010   3.242.300
IV  trimestre 2014   3.048.100

Un altre compromís era reduir la taxa d'atur juvenil  (16-24 anys)
Amb les dades a la mà, també ens demostren el contrari, ha  crescut la taxa d’atur juvenil en 7,8 punts.

IV  trimestre 2010   39,23%
IV trimestre 2014    45,93%

A més, les dades del pressupost d’ocupació també ens diuen que ha reduït el 38% del SOC, -202 M€, i la plantilla l’ha reduït en 309 persones des de 2010.
 Pressupost Ocupabilitat - SOC (en M€) - font gencat.cat
  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2014-2015
2010-2015
526,3
456,1
445,6
247,76
247,76
323,84
+30,79%
-38,4%
 Vegeu pressupost detallat del SOC 2010-2015 aquí


Si mirem la taxa de protecció, veiem que a Catalunya menys d’1 de cada 3 persones reben prestació d’atur, tan sols un 30,8%.
Gairebé 525.000 persones aturades no perceben cap prestació (522.095).
Els joves pateixen la menor taxa de protecció (1 de cada 12). I les dones una protecció 12 punts inferior als homes.

No faci jocs de mans Sr.Puig, com va fer a la comissió d’Empresa i Ocupació, o demostracions trileres.
Les dades segons els indicadors internacionalment homologats i acceptats ens diuen que vostès ens han portat a la destrucció d’ocupació i a més atur.
Repeteixo: -194.200 llocs de treball perduts, + 51.300 aturats de quan van arribar al govern.
522.095 persones que no reben cap prestació.
I sembla que no l’impressioni que hagin disminuït totes les persones en edat de treballar en -113.000 persones, i més concretament -305.100 menors de 44 anys.
Si se’n va tanta gent  de Catalunya és perquè no confien a trobar oportunitats laborals aquí, i aquesta és també la seva responsabilitat.
Cal que vegin, Sr. Mas i Conseller Sr. Puig,  la poca confiança que desperten les seves actuacions i el seu discurs.
Són el Govern dels pitjors, no ho dubtin, i amb retòrica i jocs de daus no ho podran maquillar. (Espero que ara no faci servir les pilotes de goma i algú hi pugui prendre mal).

ES PODEN FER MÉS COSES DE LES QUE HAN FET!!!!!!!
I, tant

Tindria un bon full de ruta només acomplint totes les resolucions aprovades al Parlament

Resolucions aprovades pel Parlament incomplides

  • Moció 12/X del Parlament de Catalunya, sobre la política de foment de l’emprenedoria 
  • Moció 13/X del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur (ICV-EUiA)
  • Moció 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (C's)
  • Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació (ERC) Text refós: http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%2028597

Li faig memòria dels incompliments:
  •  Llei del Pirmi: ni el 2013, ni el 2014, ni en tenim notícia
  • 150 M€ per a un pla de xoc contra la desocupació juvenil
  •   2% inversió en R+D+I
  •  Mesures contra l’exili econòmic i pla de retorn joves
  •  Sistema d’acreditació d’experiència laboral obert permanentment i amb dotació pressupostària (ni a la nova llei d’FP hi és)
  • Mantenir el suport a les persones amb discapacitat (4,5M€)

Potser sí que han acomplert, amb pinces, algunes coses.
Fan LLEIS i les tramiten per fer veure que fan alguna cosa, tard, això sí, però en realitat ja ho podien haver fet sinó estessin distrets a amagar, enlloc d’abordar de cara, la dura realitat del país.
NO FAN, NI HAN FET, i el que és pitjor, tampoc no han deixat fer.
Sembla que ara que vénen les eleccions és més importat l’ocupació que el procés, ha dit el President fa poc a Molins de Rei. Quan la crisi era més dura, no ho va dir pas.
A qui volen agafar distret? ja ho sap tothom que són els artistes de la simulació perquè així amaguen que no saben o no volen fer res en matèria d’ocupació.
Nosaltres, no ho dubti, ho estaríem fent, ja hauríem fet el que ha aprovat aquest Parlament per un ampli consens.

CONSELLER, PENSA CORREGIR LA SEVA INACCIÓ?