18 de desembre 2013

Proposició de Llei de les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU)


 
"En l'adversitat convé moltes vegades prendre un camí arriscat. Sèneca (4 aC-65 dC).


Per això aquesta llei.

En el context de recessió econòmica que vivim, és imprescindible trobar nous camins que permetin aprofitar millor les fortaleses i la competitivitat del teixit empresarial, sigui comercial, industrial o turístic.

Amb aquesta proposta posem un instrument a disposició de municipis, associacions i empreses per a la col·laboració público-privada que permet un nou model de gestió de les zones urbanes econòmicament dinàmiques per fer-les més viables socialment  i econòmica.

Entre els seus principals objectius, aquesta iniciativa parlamentària pretén:
 • afavorir la competitivitat de les empreses
 • incrementar la cohesió social dels barris dins les ciutats i pobles.
 • impulsar el comerç de proximitat
 • reactivar els polígons industrial
 • fomentar el teixit i/o els eixos turístics dels municipis.
 • millorar la professionalització dels diferents sectors de l’economia, a través d’una fórmula gerencial.
 • Manteniment d’un teixit de PIMES familiars que permetin generar ocupació efectiva
 • Fomentar la innovació, la informació y la formació de les activitats econòmiques de proximitat.
 • afavorir el desenvolupament de les indústries locals.

La proposició de llei és una aposta per tenir un instrument legislatiu que:
 • inclou una nova fórmula de gestió público-privada
 • reforça l’associacionisme i la solidaritat empresarial
En definitiva, un model avançat per a la gestió de les zones amb concentració d’activitats empresarials, com es fa a Canadà –on va néixer aquesta fórmula-  Amèrica i els països avançats d’Europa amb els BID’s (Business Improvement Districts).

En ells s’emmiralla aquesta iniciativa legislativa de les APEUs. Que és aplicable als sectors que sustenten l’economia catalana:
 • El comerç i la seva contribució a l’ocupació, a la producció, perquè dibuixa el perfil de les nostres ciutats i determinant per a la qualitat de vida dels nostres conciutadans.
 • La indústria, en l’entorn dels polígons industrials, com a base de futur de la sortida de la crisi.
 • El turisme, com a sector en aquests moments pot semblar el tractor de l’economia catalana.
Com deia, el model de referència d’aquest tipus d’organitzacions associatives són les Business Improvement Districts (BIDs). Hi ha exemples de districtes de millora de cada un dels sectors: millora comercial, millora industrial i millora turística.

Són organitzacions amb direcció o gerència privada, creades amb l’aprovació i participació de les auto­ritats públiques locals quan la majoria de comerciants/empresaris d’una zona perfectament delimitada acor­den mitjançant un procediment garantista de votació, generar/unificar/aglutinar-se en un projecte, pagar una quota o recàrrec obligatori amb la finalitat d’oferir serveis addicionals de promoció i re­vitalització d’aquesta àrea.

Inspirats en aquest model que està funcionat bé a part d’Europa i d’Estats Units, es proposa la regulació per a la creació de les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU) que han de tenir com a objectiu comú mobilit­zar els esforços econòmics i de gestió dels col·lectius empresarials i comercials.

Són funcions de l’APEU:
 1. La promoció o regeneració econòmica, comercial, industrial o turística de determinades zones o àrees urbanes, que ofereixen una concentració d’activitats empresarials per incrementar la captació d’inversió i augmentar la demanda.
 2. L’elaboració i execució dels Plans d’Actuació, pre­vistos en aquesta Llei, als efectes de sotmetre’ls a l’aprovació de l’administració local competent i a l’ob­tenció del corresponent finançament.
 3. Millorar els graus de prestació de serveis públics municipals, així com mesures que millorin la vigilàn­cia i la seguretat dels carrers i els espais urbans així com les concentracions industrials(polígons) on es concentra el seu àmbit d’actuació.
 4. Promoció d’activitats a l’espai públic, publicitat i es­pectacles que ajudin a promocionar la seva activitat.
 5. La promoció i l’organització de serveis de transport complementari del transport públic, de vies d’accés, i la gestió d’espais d’estacionament.
 6. Elaborar polítiques de retenció i captació de negoci: guies dels principals llocs d’interès d’una determinada zona millorant les condicions que propicien la inver­sió, el creixement i la competitivitat
 7. Elaborar millores de capital públic: gestió urbanís­tica de manteniment de la via púbica en sentit ampli (pavimentació, neteja, enllumenat, mobiliari urbà, mi­llores zones verdes i d’altres anàlogues).
 8. La col·laboració amb altres administracions o altres APEU sota qualsevol modalitat acceptada en dret i en els àmbits que li són propis.

 Des de l’àmbit local les APEU permeten:
 • Afavorir l’associacionisme i la participació en les polítiques econòmiques públiques i com a element vertebrador de participació ciutadana als models de ciutat
 • Aconseguir portar a terme accions que complementin l’acció del govern local:
 1. Obtenir un valor afegit específic i temporal d’una àrea delimitada i concreta.
 2. Complementar els serveis més enllà dels que presta l’ens local
 3. Orientar i donar suport a iniciatives del sector privat que afavoreixen el desenvolupament local(creixement econòmic i regeneració urbanística)

Des de l`àmbit privat l’APEU permet:
 • Desenvolupar millores en el serveis que es desitgen, que no presta l'administració o que es volen complementar  i que seran una millora pel negoci ja que aporten valor afegit a l’activitat econòmica. Aquests guanys han de ser mesurables (increment i fidelitat dels clients, disminució de costos, increment de valor de l’immobilitzat, afavorir la RSE de l’empresa,..)
 • Servir d’instrument per aconseguir canvis estructurals i de gestió que comporten consens i acords  amb l’administració local i també entre els propis interessats
 • Assolir la participació econòmica de tots els agents operadors: evitar aquells que sense participar econòmicament es beneficien de les condicions favorables que es creen i quan es prenen decisions col·lectives que impliquen un pagament per aconseguir una millora (els anomenats free riders).
 • Una nova forma de canalitzar la inversió del negoci que pot donar resultats diferents de la que es fa de manera individual o en altres formes d’acció col·lectiva: professionalització, portar a terme inversions de més abast i que poden tenir interferències d’altres entitats, aprofitar economies d’escala i ampliar la RSE de l’empresa.

Definició de l’àrea (o zona geogràfica amb sector econòmic)
 • Zones geogràfiques que per la seva ubicació necessiten accions complementàries d’infraestructures i de seguretat, de millora de competitivitat
 • Àrees comercials urbanes: zones geogràfiques en les quals es fa un ús més intensiu dels serveis entre altres
 • Zones turístiques: zones geogràfiques que a causa de l’oscil·lació del nombre de població visitant i estacional necessiten serveis addicionals per un període de temps.
 • Mercats de venta no sedentària marxants: activitat econòmica  que necessita d’uns serveis determinats.
 • Polígons d’Activitat Econòmica (industrial), etc.

Aspectes generals i financers

        Elaboració d’un pla d'actuació i financer plurianual.

        Flexibilitat de les fonts de finançament de les actuacions.

        Contribució equitativa.

        Creació i/o adequació d’una formula tributària com a element propi local.

        Afectació del tribut al finançament de les actuacions.

        Establiment de reduccions i exempcions del tribut.

        Facilitat en el càlcul i la seva administració.

Normativa tributària

        Estatal

      Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

      Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

        Autonòmica

      Estatut d’Autonomia de Catalunya

      Normativa reguladora del APEU

      Proposta de modificacions de les lleis vinculades als sectors específics.

Així doncs, aquesta proposició de llei de regulació de les APEU ha de permetre desenvolupar:

      L’àmbit geogràfic que delimita la zona d’actuació

      La constitució de l’associació (APEU)que actua, des de l’àmbit privat, com a promotor econòmic

      L’establiment d’un conveni entre l’associació i l’administració local

      La reglamentació de la fórmula de finançament

Retirin esmenes a la totalitat, per permetre tramitar, millorar i acordar ...

No entenem esmena totalitat de CiU ja ho va iniciar el 25/9/2012

PP comunitat de Madrid estaven estudiant-ne la implantació amb Esperança Aguirre (miri's països amb governs de dretes... q desfan els seus arguments senyor Luna).


Defugin dels tòpics i posem-nos a treballar plegats per millorar la proposta, en ponència conjunta si volen, i així oferir una solució a les associacions que fa anys que ens ho demanen....

(agraïm la Fundació Comerç Ciutadà i els experts les seves aportacions que han fet possible portar el debat fins aquí.)