17 d’abril 2008

Pregunta al govern

Aquesta ha estat la meva intervenció a la sessió de control del ple d'avui amb la pregunta:

“Quines inversions pensa fer el govern amb finançament extraordinari relacionades amb la mobilitat?”

El passat dia 1 d’abril el Govern va aprovar un pla d’inversions de l’empresa pública Túnels i accessos de Barcelona S.A (TABASA) que implica una innovadora fórmula de finançament de l’obra pública al nostre país i amb una sèrie d’actuacions concretes destinades a una important millora de la mobilitat.

Aquest Pla del Govern implica potenciar el transport públic, especialment el transport ferroviari, amb l’increment de la capacitat i l’oferta entre Barcelona i el Vallès, i a la vegada inclou una sèrie d’actuacions que permetran promoure un ús més racional del transport privat, fomentar-ne una major ocupació, facilitar la intermodalitat i millorar la fluïdesa i seguretat de circulació dels vehicles privats.

És per tot això Conseller, que des del nostre grup Parlamentari voldríem saber quina és aquesta innovadora fórmula de finançament de l’obra pública i quines són les actuacions concretes que el Govern pensa tirar endavant amb finançament extraordinari relacionades amb la mobilitat.

Moltes gràcies!